Veel gestelde vragen

Vanwaar komt het woord acupunctuur?

Van het Latijnse woord acus (scherp) en punctureren (doorboren).

Hoelang bestaat acupunctuur?

De grondslag van deze geneeswijze werd meer dan 2000 jaar geleden gelegd in opdracht van de Chinese keizers FU SHI, PA KUA en HUANG TI.

Bestaan er geschriften uit die tijd?

Ja, keizer Huang Ti gaf de opdracht om alle kennis te verzamelen in het klassiek boek “Huang Ti Nei Jing”, het boek over inwendige ziekten, bestaande uit twee delen: Su Wen en Ling Shu.

Hoe werd deze geneeswijze onderwezen?

De overlevering van de medische kennis gebeurde van vader op zoon of van leermeester op leerling.

Hoe is men gekomen tot de medische kennis?

Jarenlang heeft men zieken en ziektepatronen minutieus geobserveerd en te boek gesteld. Het systeem heeft dus een empirische of proefondervindelijke grondslag.

Heeft acupunctuur steeds evenveel succes gekend?

Neen, tijdens de 17de, 18de en 19de eeuw kende de traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) een dieptepunt door de opkomst van de Westerse Geneeskunde in China.
In het begin van de vijftiger jaren van vorige eeuw liet Mao Zedong de Acupunctuur en de traditionele Chinese Geneeskunde in brede zin uitgebreid en systematisch wetenschappelijk onderzoeken. Dit heeft geleid tot de wederopbloei van de geneeswijze.

Hoe ziet men de mens in het kader van acupunctuur?

Acupunctuur is een volwaardige geneeswijze, die vooral de nadruk legt op de ganse mens, het is dus een holistische of totale geneeskunde, in tegenstelling tot de westerse geneeskunde waar men ziekten meestal symptomatisch benadert.

Wat is er nog fundamenteel verschillend met de westerse benadering?

De TCG evalueert de mens en zijn gezondheidstoestand energetisch, men zou kunnen zeggen functioneel. De westerse geneeskunde kijkt meer naar anatomische structuren, of materiële kenmerken van de mens.

Hoe gedraagt die energie zich in de mens?

Er bestaat in het menselijk wezen een netwerk van energiebanen, ook meridianen genoemd, waarin alle energie zich evenwichtig en harmonisch beweegt.

Wanneer de energie uit balans is gebracht, ontstaan er wanverhoudingen: ergens heeft men teveel, ergens tekort aan energie of circuleert de energie niet meer (=stagnatie). Die wanverhoudingen leiden tot pijn en / of ziekte.

Zijn er verschillende soorten energie?

Er zijn globaal twee groepen: de yang-energie en de yin-energie. Yin en yang zijn bepalingen van zowel tegenstrijdige als complementaire begrippen. Ze zijn elkaars tegenpool, maar kunnen toch niet zonder elkaar bestaan. In alle yin zit een beetje yang en in alle yang een beetje yin. Hier volgt als voorbeeld de vergelijking van een aantal elementen:
YANG: hemel, energie, dag, warm, actief, zon, zet in beweging, buiten, boven
YIN: aarde, materie, nacht, koud, passief, maan, handhaaft beweging, binnen, onder.

Hoeveel meridianen zijn er?

12 hoofdmeridianen, genaamd naar de 12 organen. 8 extra- of wondermeridianen en een aantal secundaire meridianen.

Wat zijn nu eigenlijk acupunctuurpunten?

De acupunctuurpunten zijn welbepaalde plaatsen op de meridianen, waar men het beste effect kan uitoefenen op de circulatie en de balans van de energie. Die punten hebben slechts een doormeter van +/- 1 mm en moeten bijgevolg zeer nauwkeurig opgezocht worden voor de behandeling. Elke meridiaan heeft zo zijn specifiek aantal punten.
Vb: de Maagmeridiaan heeft 45 punten, de Blaasmeridiaan 67. Het totaal aantal meridiaanpunten bedraagt 365. Daarenboven zijn er nog heel wat extra-punten, die buiten de meridianen liggen.

Hoe diep steekt men de naalden?

Naargelang de plaats varieert de diepte van enkele millimeters tot enkele centimeters.

Voelt men daarbij iets?

Het inbrengen van de naald voelt men nauwelijks. Wanneer de naald op de juiste diepte zit, past de therapeut een naaldtechniek toe. Dit geeft hetzij een elektrisch schokje, hetzij een zwaartegevoel. Dat nomen de Chinezen ‘Deqi’ en dit is ook noodzakelijk om invloed uit te oefenen op een acupunctuurpunt.

Hoe snel reageert men op een behandeling?

Algemeen kan men stellen, hoe acuter een probleem is, hoe sneller reactie optreedt, hoe chronischer, hoe langzamer. Soms is één behandeling zelfs voldoende om een recente of acute klacht op te lossen. Bij chronische klachten mag men reeds na enkele (4-5) behandelingen beterschap verwachten.

Welke soort naalden worden er gebruikt?

BAF-acupuncturisten werken enkel met steriele wegwerpnaalden en niet met zelf gesteriliseerde naalden. Dit uit hygiënisch en veiligheidsstandpunt.

Zijn er nevenverschijnselen?

Zelden. Soms kan een nerveus persoon bij een eerste acupunctuurbehandeling even misselijk worden. Uw ervaren therapeut zal dit onmiddellijk verhelpen.