soorten lidmaatschap

BAF heeft 4 soorten leden:

1. EFFECTIEVE LEDEN

Dit zijn de praktiserende leden die een aanvraag tot registratie indienen op het secretariaat van de vereniging en die door de Registratieraad worden erkend op basis van de toelatingsvoorwaarden zoals zij door de Algemene Vergadering zijn bepaald. De bijdrage tot lidmaatschap wordt eveneens tijdens de Algemene Vergadering gestemd en bedraagt 490 euro. In het lidgeld zit: -lidgeld voor aansluiting beroepsvereniging -premie verzekering rechtsbijstand en burgerlijke aansprakelijkheid als acupuncturist -premie verzekering rechtsbijstand en burgerlijke aansprakelijkheid voor je voordiploma van arts, Master in de kinesitherapie of verpleegkundige.

2. ASPIRANT-LEDEN

De aspirant-leden zijn acupuncturisten in opleiding. Zij dienen een aanvraag tot registratie in op het secretariaat van de vereniging. Zij worden door de Registratieraad erkend op basis van de toelatingsvoorwaarden. Het statuut van aspirant-lid is geldig voor 1 jaar. Het kan telkens met 1 jaar verlengd worden mits opnieuw indienen van een aanvraag tot registratie en een inschrijvingsbewijs van een bij de BAF gekende acupunctuuropleiding. Dit lidmaatschap is gratis.

3. ERE-LEDEN

De ereleden worden door de Algemene Vergadering bij 2/3 meerderheid van het aantal stemgerechtigden aangenomen. Ook dit lidmaatschap is gratis.Ereleden ontvangen BAF-NEWS en worden uitgenodigd voor bepaalde evenementen.

4. NIET ACTIEVE LEDEN

Niet actieve leden zijn acupuncturisten die (tijdelijk) geen praktijk uitoefenen. Het aanvragen van het statuut als niet actief lid kan ten allen tijde maar gaat pas effectief in bij de start van een nieuw kalenderjaar. Het lidmaatchap bedraagt 45€. Niet-actieve leden ontvangen BAF-NEWS en kunnen bepaalde activiteiten bijwonen.